REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO udost─Öpniany jest na wniosek zainteresowanego.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

Ustawa o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymaga┼ä dotycz─ůcych zabezpieczenia pod wzgl─Ödem medycznym imprezy masowej  z dnia 6 lutego 2012 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W zwi─ůzku z realizacj─ů wymogów Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przys┼éuguj─ůcych Pani/Panu prawach z tym zwi─ůzanych.

Poni┼╝sze zasady stosuje si─Ö pocz─ůwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot Leczniczy: Indywidualna Praktyka Lekarska Karol Busz, 19-300 E┼ék, Chru┼Ťciele, ul. Bociania 33, NIP: 522-269-91-38, Regon: 280 23 23 31, BDO: 000123903, mBank: 04 1140 2017 0000 4902 0692 1573 (SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK; IBAN: PL 04 1140 2017 0000 4902 0692 1573), e-mail: kontakt@karetka.elk.pl, www.karetka.elk.pl, telefon do koordynatora: 570 777 112, prowadz─ůcy Zak┼éad Leczniczy: karetka.elk.pl, wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonuj─ůcych Dzia┼éalno┼Ť─ç Lecznicz─ů, organ rejestrowy: Wojewoda Warmi┼äsko-Mazurski, pod numerem ksi─Ögi rejestrowej: 000000205063, zwana dalej karetka.elk.pl

2. Je┼Ťli ma Pani/Pan pytania dotycz─ůce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie dzia┼éania karetka.elk.pl, a tak┼╝e przys┼éuguj─ůcych Pani/Panu uprawnie┼ä, mo┼╝e si─Ö Pani/Pan skontaktowa─ç si─Ö z karetka.elk.pl za pomoc─ů adresu email: kontakt@karetka.elk.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů w celu/celach:
a) wype┼énienia obowi─ůzków prawnych ci─ů┼╝─ůcych na karetka.elk.pl
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami karetka.elk.pl
c) w pozosta┼éych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s─ů wy┼é─ůcznie na podstawie wcze┼Ťniej udzielonej zgody, w zakresie i celu okre┼Ťlonym w tre┼Ťci zgody.

5. W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mog─ů by─ç:
a) organy w┼éadzy publicznej oraz podmioty wykonuj─ůce zadania publiczne lub dzia┼éaj─ůce na zlecenie organów w┼éadzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikaj─ů z przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z karetka.elk.pl przetwarzaj─ů dane osobowe dla których Administratorem jest karetka.elk.pl

6. Pani/Pana dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji celów okre┼Ťlonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

7. W zwi─ůzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys┼éuguj─ů Pani/Panu nast─Öpuj─ůce uprawnienia:
a) prawo dost─Öpu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b) prawo do ┼╝─ůdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne
c) prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, dla których by┼éy zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– osoba, której dane dotycz─ů wycofa┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstaw─ů przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych
– dane osobowe przetwarzane s─ů niezgodnie z prawem
– dane osobowe musz─ů by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisów prawa
d) prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotycz─ů kwestionuje prawid┼éowo┼Ť─ç danych osobowych
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ich ograniczenia
– Administrator nie potrzebuje ju┼╝ danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotycz─ů, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszcze┼ä
– osoba, której dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstawy sprzeciwu
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy ┼é─ůcznie spe┼énione s─ů nast─Öpuj─ůce przes┼éanki:
– przetwarzanie danych odbywa si─Ö na podstawie umowy zawartej z osob─ů, której dane dotycz─ů lub na podstawie zgody wyra┼╝onej przez t─ů osob─Ö
– przetwarzanie odbywa si─Ö w sposób zautomatyzowany
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy ┼é─ůcznie spe┼énione s─ů nast─Öpuj─ůce przes┼éanki:
– zaistniej─ů przyczyny zwi─ůzane z Pani/Pana szczególn─ů sytuacj─ů, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w┼éadzy publicznej przez Administratora
– przetwarzanie jest niezb─Ödne do celów wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w których nadrz─Ödny charakter wobec tych interesów maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, której dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczególno┼Ťci gdy osoba, której dane dotycz─ů jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys┼éuguje Pani/Panu prawo do cofni─Öcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni─Öcie to nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem, z obowi─ůzuj─ůcym prawem.

9. W przypadku powzi─Öcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w karetka.elk.pl Pani/Pana danych osobowych, przys┼éuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w┼éa┼Ťciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody osoby, której dane dotycz─ů, podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Pani─ů/Pana danych osobowych jest obowi─ůzkowe, w sytuacji gdy przes┼éank─Ö przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta mi─Ödzy stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mog─ů by─ç przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b─Öd─ů profilowane.

KIEROWNIK ZAKŁADU LECZNICZEGO: lek. spec. Karol Busz

 
I BUILT MY SITE FOR FREE USING